Ljudi su najveći potencijal

Vojvođanski Bulevar 14/15, Pančevo

+381 65 8338 028

Konferencija e-Razvoj 2017

11:09 Igor Franc 4 minuta

Udruženje e-Razvoj će organizovati svoju sedmu konferenciju pod radnim nazivom Konferencija e-Razvoj 2017 Tema konferencije biće: Integracija, kvalitet i bezbednost IKT resursa Mesto održavanja: Hotel Palace, Topličin Venac 23, Beograd Datum održavanja:  24. mаrt 2017. godine (petak) Vreme održavanja: od 09:30 do 16:00 čаsovа Broj mesta za učesnike ukupno: 120 U savremenom poslovnom okruženju digitalne…

Udruženje e-Razvoj će organizovati svoju sedmu konferenciju pod radnim nazivom

Konferencija e-Razvoj 2017

Tema konferencije biće:
Integracija, kvalitet i bezbednost IKT resursa

Mesto održavanja: Hotel Palace, Topličin Venac 23, Beograd
Datum održavanja:  24. mаrt 2017. godine (petak)
Vreme održavanja: od 09:30 do 16:00 čаsovа
Broj mesta za učesnike ukupno: 120

U savremenom poslovnom okruženju digitalne tehnologije postaju najznačajniji pokretač inovacija, rasta, konkurentnosti i izvor novih poslovnih prilika podjednako za velika i za srednja i mala preduzeća. Primena društvenih mreža, mobilnih tehnologija, klaud računarstva, tehnologije Big Data, IoT-a i ostalih novih tehnologija menja poslovne modele, procese i odnose sa kupcima.

Digitalna transformacija preduzeća vodi ka intenzivnoj saradnji unutar vertikalnih industrija i omogućava kombinovanje inovativnih operativnih modela sa jeftinijim proizvodom više prilagođenim zahtevima pojedinačnih potrošača, bržom uslugom i poboljšanim iskustvom korisnika.

U takvim uslovima, primarna obaveza menadžera je da na pravi način shvate nove digitalne potencijale i poslovanje svojih preduzeća digitalno transformišu, implementiraju savremena IKT rešenja sa ciljem bržeg rasta profita, ostvarenja bolje tržišne pozicije, uz rastuće zadovoljstvo korisnika. Takav menadžment nameće potrebu brzog donošenja ispravnih poslovnih odluka na svim nivoima, što dobri informacioni sistemi uz savremene tehnike big data i oblak računarstva omogućavaju obezbeđujući uvek prave, ažurne podatke i informacije kao osnovu za poslovno odlučivanje.

Za koje IKT resurse, će se kompanija odlučiti zavisi od njenih potreba, ciljeva i mogućnosti. Hardver, softver, poslovne aplikacije, informacioni sistemi, integrisani informacioni sistemi, baze podataka, znanja zaposlenih, procesi i procedure, jednom rečju IKT resursi, predstavljaju zato danas vrednu poslovnu imovinu, kapital preduzeća.

Paralelno sa integracijom i kolaboracijom IKT resursa, otvaraju se sve veći bezbednosni IKT izazovi, potreba za novim znanjima i stalnim usavršavanjem ljudskih resursa. Ono što je nesporno, jeste da svaka kompanija treba da teži ka jedinstvenom integrisanom informacionom sistemu, koji podržava sve poslovne procese, odnosno koji integriše sve funkcije i procese uz što viši stepen primenjenih bezbednosnih mera. Pravilnim izborom, kombinacijom i integracijom najboljih IKT resursa postiže se efikasnost i bezbednost informacionog sistema i poslovanja u celini.

Održavanje i poboljšavanje bezbednosti IKT resursa, sve više ima presudan uticaj za održanje tržišne konkurentnosti, uspešnosti i poslovnog ugleda i poslovanja preduzeća uopšte. Ovaj složen zadatak, zahteva sistemski pristup sa više različitih aspekata.

Sa jedne strane, hardver i softver moraju biti testirani, verifikovani i licencirani, a sa druge strane, poslovne aplikacije i informacioni sistemi moraju da budu bezbedni, pouzdani i zaštićeni, bazirani na dobroj bezbednosnoj praksi, odnosno sertifikovani. Bezbednost koja se može ostvariti tehničkim sredstvima je ograničena i treba da bude podržana odgovarajućim upravljanjem i procedurama. Nakon uspostavljanja normativne regulative, poslovnih politika, procedura itd., sledi i konačno i sertifikacija sistema menadžmenta bezbednošću informacija.

Sagledavanje svih mogućih potencijalnih opasnosti i rizika je prvi i najvažniji korak za uspostavljanje sistema bezbednosti informacija, koji je deo sveukupnog sistema menadžmenta organizacijom.

Nijedan IKT sistem koliko god bio sofisticiran i napredan, bez sinergije sa organizacionim faktorima ne može da da očekivani rezultat u bilo kom pogledu, a posebno sa aspekta bezbednosti. Što su IKT resursi neke kompanije složeniji, to je sistem bezbednosti komplikovaniji i teži. Dakle, ključni zadatak je, na bazi konteksta organizacije, izvršiti adekvatnu integraciju IKT resursa uz paralelan i neprekidan razvoj i unapređenje integrisanih sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta bezbednošću informacija, kao i drugih sistema prepoznatih za uspešno poslovanje preduzeća.

Program konferencije